`

ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บริการห้องทะเบียน

ข้อมูลการลงทะเบียน ตรวจสอบกิจกรรมและวิชาเรียนในแต่ละเทอม

มุมบริการอาจารย์

บริการข้อมูลด้านต่าง ๆ สำหรับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

จัดเก็บข้อมูลและรับ-ส่งเอกสาร ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ( ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ )

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting

จัดเก็บข้อมูลเอกสารการประชุม และนัดหมายการประชุม แบบอัตโนมัติ ( ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ )

ระบบวาระงานผู้บริหาร e-Schedule

ค้นหาและแสดงวาระงานผู้บริหาร แต่ละบุคคล จากวันที่ตามปฏิทิน ( ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ )

ระบบบริหารงบประมาณ

สารสนเทศระบบบริหารงานงบประมาณ สำหรับผู้บริหาร ( ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ )

ระบบบริหารบุคลากร

จัดเก็บข้อมูลบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย ( ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ )

ระบบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

บริการข้อมูลการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ )

ระบบติดตามความก้าวหน้าตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

แสดงผลคะแนนตัวชี้วัด ตามหน่วยงาน และปีงบประมาณ

ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ข้อมูลกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตารางการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

แสดงข้อมูลการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การจองใช้ห้อง และการอนุมัติใช้ห้อง

ระบบสืบค้นข้อมูล IPac

ค้นหาหนังสือ Online

ระบบฐานข้อมูลอ้างอิง Online

ค้นหาข้อมูลวารสารย้อนหลัง

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (I Love Library)

บริการข้อมูลหนังสือ Online

Web Streaming

บริการสื่อ Multimedia เพื่อการศึกษา

Digital Collection

ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย

Virtual ClassRoom

ห้องเรียนเสมือน ซึ่งเรียนรู้จากโฮมเพจ และ e-learning ของอาจารย์ เสริมความรู้ในแต่ละรายวิชา

NSRU Mail

บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย

NSRU Phonebook

ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย

Intranet Download

Download แบบฟอร์มต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Intranet Account

สมัครสมาชิกสำหรับการใช้งานในระบบอินทราเน็ต